Vertrouwenspersoon

Cor van Duinhoven

Werkwijze

Na kennismaking en het vastleggen van de afspraken publiceert de organisatie de naam en het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon. Voor een vertrouwensconsult nemen de medewerkers rechtstreeks contact op met de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht.

Zowel de organisatie als de externe vertrouwenspersoon gedragen zich conform het in de organisatie geldende beleid ongewenste omgangsvormen en integriteit en de bijbehorende procedures.

De activiteiten worden, conform jaarcontract, jaarlijks vastgelegd in een anonieme rapportage met conclusies en aanbevelingen. Inzet van een externe vertrouwenspersoon vereist instemming van de ondernemingsraad.

 
 
 

Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen

Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen vangen collega’s op die zijn geconfronteerd met agressie, geweld, discriminatie, pesten of seksuele intimidatie. Zij bieden een luisterend oor, ook voor andere problemen, adviseren over mogelijke oplossingen, begeleiden deze collega’s tijdens het - soms langdurige en emotionele - traject en zorgen voor nazorg en opvang.

De taken van de vertrouwenspersoon zijn in hoofdlijnen:

  • Opvangen, begeleiden en ondersteunen van medewerkers die geconfronteerd zijn/worden met ongewenste omgangsvormen
  • Analyseren van de voorvallen
  • In overleg met de klagende medewerker zoeken naar de opties voor oplossing
  • Adviseren over en ondersteunen bij het indienen van een formele klacht of aangifte.
  • Verwijzen naar professionele hulpverleners.
  • Verzorgen van een goede meldingsregistratie.

De vertrouwenspersoon onderneemt bij klachten van medewerkers geen actie zonder uitdrukkelijke toestemming van deze medewerker.

Vertrouwenspersoon Integriteit

Een professionele vertrouwenspersoon integriteit is er voor de medewerker en de werkgever, en moet deze verschillende belangen goed kunnen scheiden en goed kunnen uitleggen. De vertrouwenspersoon biedt medewerkers een luisterend oor, vertrouwelijk overleg over integriteit en advies bij vermoedens van misstanden.

In de meeste interne bedrijfsregelingen is de mogelijkheid opgenomen om een vermoeden van integriteitsschending via de vertrouwenspersoon te melden zonder bekendmaking van de naam van de melder aan de organisatie . De vertrouwenspersoon is dan de tussenpersoon tussen organisatie en melder.